Zalety upadłości konsumenckiej powinny być rozpatrywane na podstawie dwóch etapów. Pierwsze korzyści dłużnik odczuwa już po rozpatrzeniu wniosku o upadłość konsumencką i wszczęciu postępowania upadłościowego przez sąd. Wtedy też dochodzi m.in. do zatrzymania wszelakich postępowań, które zostały wszczęte przez wierzycieli (np. komornik zaprzestaje prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych). Wraz z zakończeniem postępowania upadłościowego, upadły może mieć m.in. pewność oddłużenia, a także ma zapewniony nowy start, bez obaw o długi z przeszłości. Wśród zalet upadłości konsumenckiej należy wymienić m.in.:

Komfort psychiczny w trakcie upadłości konsumenckiej

Z chwilą ogłoszenia postępowania upadłościowego właściwego wierzyciele przestają egzekwować należności objęte wnioskiem o upadłość. Oznacza to, że przestają wykonywać telefony, wysyłać wezwania do zapłaty i muszą zrezygnować z windykacji terenowej. Osobą, która kontaktuje się z upadłym jest syndyk prowadzący postępowanie upadłościowe.

Niskie koszty sądowe

Opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką wynosi jedynie 30 zł. Jeżeli dłużnika reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, to kolejną urzędową opłatą jest 17 zł tytułem płatności skarbowej. Koszty postępowania upadłościowego pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Pewność oddłużenia po upadłości konsumenckiej

W momencie wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań, upadły może mieć pewność oddłużenia. Tym samym, wierzyciele tracą prawną możliwość dochodzenia zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym.

Zawieszenie postępowań z uwagi na postępowanie upadłościowe

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dochodzi do zawieszenia toczących się postępowań sądowych o zapłatę i egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. Oznacza to, że komornik zawiesza dotychczas podjęte czynności i m.in.: zaprzestaje prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego i innych.

Upadłość konsumencka = stop naliczaniu odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestają być naliczane odsetki. Dług nie wzrasta.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

W momencie sprzedaży nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej przez upadłego, ma on uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy na wynajem innego lokalu mieszkalnego. Osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką nie musi się obawiać utraty dachu nad głową.

Dane w bazach dłużników

W momencie umorzenia niespłaconych zobowiązań (oddłużenia) istnieje możliwość wykreślenia danych osobowych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla dane z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Majątek upadłego

By ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik nie musi mieć żadnego majątku. Zasada ta została wprowadzona wraz z nowelizacją, która miała miejsce 31 grudnia 2014 roku. Poprzednia ustawa nie przewidywała takiego rozwiązania.

Problemy z zadłużeniem?

Chcę skorzystać z pomocy prawników w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!

Zalety upadłości konsumenckiej
Ocena: 5 z: 3