Przepisy prawne regulujące upadłość konsumencką

Dodatkowo, część przepisów wynikających z ustawy, a nie zawartych w tytule V, ma również zastosowanie do procedury upadłości konsumenckiej za wyjątkiem przepisów działu II tytułu I części pierwszej, które definiują podmiotowy zakres zastosowania przepisów o upadłości przedsiębiorców.

Pełne nazwy aktów prawnych, które odnoszą się do procedury upadłościowej konsumenta i przedsiębiorcy:

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535)
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978)