Jak działa upadłość konsumencka
Jak działa upadłość konsumencka ? Postępowanie upadłościowe krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka, czyli upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, umożliwia wyjście z długów osobie zadłużonej i finalnie uzyskanie oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z kilku podstawowych etapów.

Jak działa upadłość konsumencka?

I etap – Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jest to wstępna faza procedury upadłościowej, którą inicjuje złożenie wniosku o upadłość. Na tym etapie sąd weryfikuje przesłanki i bada czy wobec konkretnej osoby występują podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Posiedzenie sądowe ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Istnieje jednak możliwość zwołania rozprawy w celu wysłuchania dłużnika. Z reguły ma to miejsce, gdy dłużnik lub reprezentujący go pełnomocnik wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z owego wysłuchania.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, załączonymi dowodami i opcjonalnie po przeprowadzeniu rozprawy, sąd może oddalić wniosek o upadłość lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe.

Jakie są najważniejsze elementy tego etapu?

 • dobrze przygotowany wniosek o upadłość konsumencką wraz z załącznikami
 • prawidłowe ustalenie sądu upadłościowego
 • wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym (sąd może jednak zwołać rozprawę)
 • możliwość wspólnego rozpatrzenia wniosków o upadłość konsumencką małżonków
 • postanowienie o oddaleniu wniosku lub ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe właściwe

II etap – Procedura z udziałem syndyka

Postępowanie upadłościowe właściwe rozpoczyna się wraz z wydaniem postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zostają powołani syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy docelowo prowadzą dalsze postępowanie.

Na tym etapie dochodzi do ustalenia masy upadłościowej (tzn. majątku dłużnika), listy wierzytelności, a następnie spieniężenia tego majątku przez syndyka i przekazania środków wierzycielom. Wraz z ogłoszeniem postępowania upadłościowego przez sąd, między małżonkami dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej, pod warunkiem, że wcześniej żyli w ramach wspólnoty.

W ramach postępowania upadłościowego właściwego możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami.

Istotne elementy tego etapu to:

 • sędzia-komisarz i syndyk
 • powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • zatrzymanie postępowań windykacyjnych, sądowych o zapłatę, czy egzekucyjnych
 • ponowne ustalenie listy wierzytelności i masy upadłości przez syndyka
 • spieniężenie majątku upadłego
 • plan podziału funduszów masy upadłości
 • wniosek o przyznanie kwoty na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat – czytaj więcej na temat utraty nieruchomości w upadłości konsumenckiej

Jeżeli upadłość została ogłoszona w stosunku do dłużnika, który NIE posiada żadnego majątku, to etap likwidacji zostaje pominięty!

Jak działa upadłość konsumencka?

III etap – plan spłaty wierzycieli

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego jest ustalenie ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli może być ustalony na okres maksymalnie 36 miesięcy, a upadły w międzyczasie reguluje co miesięczną płatność na poczet niezaspokojonych zobowiązań w ramach likwidacji majątku.

Na tym etapie dochodzi również do odzyskania “władzy” nad majątkiem przez upadłego, czego przykładem może być otrzymywanie pełnego wynagrodzenia.

Istotne elementy tego etapu procedury:

 • ustalenie co miesięcznej raty
 • wynagrodzenie za pracę bez potrąceń
 • czas trwania planu spłaty wierzycieli do 36 miesięcy

Plan spłaty wierzycieli nie musi być ustalony przez sąd, jeżeli upadły nie ma realnych szans na jego wykonanie. Więcej na temat planu spłaty wierzycieli.

Co dalej, gdy upadły wykona plan spłaty wierzycieli?

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań, które nie zostały wykonane w ramach likwidacji majątku upadłego, czy planu spłaty wierzycieli.

Istotne elementy tego etapu procedury:

 • pewność oddłużenia
 • nowy początek bez długów
 • zakończenie procedury
Istotna informacja !

Powyższy opis przedstawia procedurę upadłościową, która będzie miała miejsce, jeżeli upadły ma majątek i możliwe jest wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Istnieje możliwość uzyskania oddłużenia przez osobę fizyczną także wtedy, gdy nie posiada ona żadnego majątku, ani szans na wykonanie płatności wynikających z planu spłaty.

W takiej sytuacji dochodzi do pominięcia etapu związanego z likwidacją majątku i planem spłaty wierzycieli, a upadły stosunkowo szybko może uzyskać postanowienie o zakończeniu postępowania i cieszyć się oddłużeniem.

Jak zwiększyć swoje szanse na upadłość konsumencką?

Chcesz podjąć starania o upadłość konsumencką?

Gdy już wiesz jak działa upadłość konsumencka, to nie zwlekaj dłużej i zobacz jak możemy Ci pomóc!