Upadłość konsumencka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i upadłość przedsiębiorcy – ustawa prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury, które dotyczą niewypłacalnych dłużników.

Mimo punktów wspólnych, oba postępowania różnią się jednak od siebie nie tylko pod kątem proceduralnym, ale też z uwagi na wywołane skutki.

Poniżej prezentujemy Państwu przykładowe różnice:

Zdolność upadłościowa – upadłość konsumencka i przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka osób fizycznych jest przewidziana dla tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Z uwagi na art. 491(1) ustawy prawo upadłościowe zdolność upadłościową konsumencką mają osoby, które nie mogą ogłosić upadłości zgodnie z przepisami działu II tytułu 1 części pierwszej prawo upadłościowe, które są właściwe dla przedsiębiorców.

Zatem upadłości konsumenckiej nie może ogłosić:

 • podmiot, który nie jest osobą fizyczną, nawet jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także taka, która faktycznie ją prowadzi mimo braku właściwego wpisu w CEIDG
 • wspólnik spółki partnerskiej
 • osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce osobowej, która ponosi odpowiedzialność za zobowiązania swoim prywatnym majątkiem, a więc:
  • wspólnik w spółce jawnej oraz komplementariusz w spółce komandytowej
  • komandytariusz i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, który odpowiada jak komplementariusz
  • komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej.

Upadłość przedsiębiorcy jest przewidziana, zgodnie z art. 5 ustawy prawo upadłościowe, dla przedsiębiorców, którymi są:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna),
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną,

które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową.

Ponadto, możliwe jest ogłoszenie upadłości w postępowaniu przewidzianym dla przedsiębiorców wobec:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej (spółki w organizacji),
 • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
 • wspólników spółki partnerskiej,
 • fundacji i stowarzyszeń o charakterze non-profit

Upadłości nie może ogłosić:

 • Skarb Państwa,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej,
 • instytucja i osoba prawna utworzona w drodze ustawy,
 • osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, które nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 • uczelnia,
 • fundusz inwestycyjny.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który chce ogłosić upadłość musi spełnić jedną zasadnicza przesłankę – musi być niewypłacalny. Dłużnik, który chciałby uzyskać oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej również musi być niewypłacalny, aczkolwiek jego niewypłacalność nie mogła powstać na skutek umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa.

Zadłużona osoba fizyczna może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli posiada tylko jednego wierzyciela. W przypadku niewypłacalnego przedsiębiorcy musi ich występować co najmniej dwóch. Posiadanie jednego wierzyciela przez przedsiębiorcę umożliwia ogłoszenie upadłości w trybie przewidzianym dla konsumentów.

Wcześniej należy jednak działalność wyrejestrować z właściwego rejestru.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Szczegóły!

Koszty postępowania upadłościowego

Jeszcze do niedawna jedną z przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką było tzw. ubóstwo masy upadłościowej (brak majątku po stronie dłużnika). Reguła ta została zmieniona wraz z nowelizacją przepisów w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Obecnie dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie musi posiadać żadnego majątku, aby ogłosić upadłość i w konsekwencji uzyskać oddłużenie.

Koszt złożenia wniosku o upadłość do sądu wynosi 30 zł, a opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku posiadania adwokata lub radcy prawnego) jedynie 17 zł. Koszty związane z dalszą procedurą są pokrywane ze środków Skarbu Państwa.

Inaczej wygląda sytuacja niewypłacalnego przedsiębiorcy, gdzie brak majątku powoduje oddalenie przez sąd wniosku o upadłość. Oddalenie z uwagi na niewystarczający majątek przedsiębiorcy (lub jego brak) nie wyklucza możliwości uzyskania oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Co więcej, złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie, a następnie jego oddalenie przez sąd i wyrejestrowanie działalności gospodarczej, powoduje, że dłużnik może z większym przekonaniem starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dochowanie należytej staranności przez zadłużonych przedsiębiorców jest jedną z okoliczności korzystnie wpływających na jego sytuację w kontekście późniejszej procedury oddłużeniowej konsumenta.

Koszt złożenia wniosku do sądu o upadłość przedsiębiorcy wynosi 1000 zł, a w przypadku udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu dodatkowo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Cel postępowania upadłościowego – upadłość konsumencka i przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy ma na celu zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Stąd konieczność posiadania przez niego majątku, który wystarczy nie tylko na pokrycie kosztów postępowania, ale też umożliwi spłatę wierzycieli. Przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy ma charakter jedynie windykacyjny.

Celem upadłości konsumenckiej jest także zaspokojenie wierzycieli, lecz oprócz tego zmierza do oddłużenia osoby fizycznej.

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej - poznaj szczegóły!

Sprawdź na czym polega oddłużenie w upadłości konsumenckiej!

Wniosek o upadłość konsumencką i przedsiębiorcy

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez dłużnika jest jego przywilejem, z którego może, lecz nie musi, skorzystać.

W przypadku niewypłacalnych przedsiębiorców, złożenie wniosku o upadłość w terminie jest obowiązkiem, którego niedopełnienie może skutkować sankcją odszkodowawczą lub karną.

Pamiętać należy jednak o tym, że osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość konsumencką/przedsiębiorcy jest również wierzyciel.

Potrzeby mieszkaniowe osoby upadłej

W przypadku upadłości konsumenckiej, w trakcie której dochodzi do spieniężenia nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej przez upadłego, jest możliwość ubiegania się ekwiwalent pieniężny pozwalający na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od 1 roku do 2 lat.

Jeżeli dochodzi do sprzedaży mieszkania lub domu w trakcie procedury upadłościowej przedsiębiorcy, przywilej uzyskania środków na wynajem innego lokalu nie występuje.

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej i przedsiębiorcy

W stosunku do konsumenta plan spłaty jest “narzędziem”, które może zostać zastosowane. W przypadku przedsiębiorców, ratalna spłata zadłużenia jest koniecznością.

Potrzebujesz pomocy w wyjściu z długów?

Możemy Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub upadłości przedsiębiorcy