Postępowanie upadłościowe, które prowadzi do oddłużenia osoby fizycznej składa się z kilku podstawowych etapów i należy przedstawić w następujący sposób:

Postępowanie upadłościowe – I etap

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Wstępna procedura, która polega na złożeniu wniosku o upadłość konsumencką oraz rozpatrzeniu go przez sąd pod kątem spełnionych przesłanek przez dłużnika. Wniosek o upadłość jest weryfikowany na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) i sąd ma następujące możliwości:

  • może oddalić wniosek;
  • może wezwać dłużnika do przesłania dodatkowych dokumentów w określonym terminie pod rygorem zwrotu po to, by później wniosek oddalić lub wezwać do osobistego wstawiennictwa na rozprawę lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe;
  • może wezwać dłużnika do osobistego wstawiennictwa w celu wysłuchania go i później wniosek oddalić lub ogłosić postępowanie upadłościowe właściwe;
  • może ogłosić postępowanie upadłościowego właściwe bez wcześniejszego wstawiennictwa dłużnika w sądzie.

Celem wszczętego postępowania upadłościowego jest likwidacja majątku osoby fizycznej, pod warunkiem, że taki majątek posiada.

Warto również dodać, że po ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami – wiąże się to jednak ze spłatą dużej części zobowiązań.

Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej jest niewielki. Opłata od wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł, a jeśli dłużnik posiada profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), to dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Postępowanie upadłościowe – II etap

Postępowanie upadłościowe właściwe

Po wydaniu postanowienia o upadłości przez sąd, zostają powołani sędzia-komisarz oraz syndyk, którzy docelowo prowadzą dalszą procedurę. Majątek upadłego staje się tzw. masą upadłościową. Celem syndyka jest spieniężenie posiadanego przez upadłego majątku i przekazanie środków wierzycielom, a także pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, które są tymczasowo uiszczane ze środków Skarbu Państwa.

 Jeżeli upadły nie posiada żadnego majątku, to etap likwidacji majątku zostaje pominięty, a koszty postępowania upadłościowego zostają uwzględnione w ewentualnym planie spłaty wierzycieli lub umorzone. Jeżeli sytuacja osobista upadłego jednoznacznie wskazuje, że nie będzie w stanie wykonać planu spłaty wierzycieli, to sąd od razu umarza wszystkie zobowiązania.

Więcej na temat likwidacji majątku przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Po zakończeniu tego etapu dochodzi do zakończenia postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe – III etap

Plan spłaty wierzycieli

Zaraz po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, sąd ustala plan spłaty. Plan spłaty zostaje powołany na maksymalnie trzy lata i w jego ramach upadły przekazuje określoną kwotę każdego miesiąca na poczet wierzycieli. Należy dodać, że w ciągu tych trzech lat upadły nie spłaci pozostałego zadłużenia w całości, a jedynie niewielką jego część. Plan spłaty wierzycieli należy bowiem traktować jako formę “pokuty”. Jeżeli upadły nie ma realnych szans na wykonanie planu spłaty, to etap ten zostaje pominięty.

Więcej na temat planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe – oddłużenie

Ostatni etap postępowania upadłościowego

Do oddłużenia dochodzi, gdy upadły wywiązał się z ciążących na nim obowiązków, a w szczególności:

  • wykonał plan spłaty do końca, lub
  • sąd pominął etap planu spłaty z uwagi na brak realnych szans na jego wykonanie przez upadłego, lub
  • sąd uchylił plan spłaty, ponieważ jego wykonanie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od upadłego.

Do oddłużenia dochodzi wraz z wydaniem postanowienia przez sąd o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Możemy Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej!