Jak sprawdzić swoje długi? Weryfikacja zadłużenia

Jak sprawdzić swoje długi i zweryfikować zadłużenie? Otóż wielu dłużników mających zobowiązania sprzed kilku lat nie wie, gdzie wierzyciel sprzedał wierzytelności. W kontekście ewentualnej procedury oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej, czy przygotowania sprawy o upadłość przedsiębiorcy, istotne jest, aby dłużnik przygotował kompletną listę wierzycieli oraz odpowiednią dokumentację – jak to zrobić?

Szczegóły

Przyczyny oddalenia wniosku o upadłość konsumencką – cz. II

Przyczyny oddalenia wniosku o upadłość konsumencką cz. II – dzisiaj omawiamy pozostałe przesłanki, które mogą mieć wpływ na ewentualne ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną. Wystąpienie jednej z nich nie zawsze uniemożliwia zaakceptowanie wniosku przez sąd. Ważne jest, aby zastosować tzw. klauzule rozsądku – względy słuszności lub względy humanitarne.

Szczegóły

Skutki ogłoszenia upadłości a postępowania egzekucyjne

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań egzekucyjnych. Oznacza to, że komornik lub inny organ egzekucyjny nie mogą prowadzić żadnych czynności zmierzających do odzyskania należnych wierzycielom kwot. W poniższym artykule omawiamy skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do toczących się postępowań egzekucyjnych.

Szczegóły

Upadłość konsumencka – do dwóch razy sztuka

Upadłość konsumencka ogłoszona za drugim podejściem. Dłużnik popadł w stan niewypłacalności w bardzo młodym wieku – miał wówczas 20 lat, a było to spowodowane działalnością ojca, który zadłużył całą rodzinę, aby móc dalej prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną na drugie dziecko. Dłużnik składał wniosek o upadłość w 2013 roku, ale sąd go oddalił z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej. Dzięki naszej pomocy udało się ogłosić upadłość za drugim podejściem.

Szczegóły

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką ? Cz. I

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką? Oddalenie wniosku o upadłość jest przewidziane ustawą prawo upadłościowe i może mieć miejsce wtedy, gdy sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Do oddalenia może również dojść, kiedy dłużnik miał obowiązek złożenia wniosku o upadłość (jako przedsiębiorca), a tego nie zrobił lub wniosek o upadłość został sporządzony nierzetelnie. Od dwóch ostatnich zasad może nastąpić wyjątek, jeśli znajdą zastosowanie tzw. klauzule rozsądku.

Szczegóły

Spirala zadłużenia i upadłość konsumencka

Spirala zadłużenia w kontekście upadłości konsumenckiej z reguły powinna prowadzić do oddalenia wniosku o upadłość. Zwiększenie swojego zadłużenia w skutek rażącego niedbalstwa, a za takie traktuje się zaciąganie kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich, jest przesłanką uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości. Z pozoru, bo jak pokazuje praktyka sądowa od tej zasady występują pewne wyjątki.

Szczegóły

Brak pracy? Problemy zdrowotne? Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka

Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka przez sąd. Tym razem w stosunku do 23-letniego klienta, którego stan zadłużenia opiewał na kwotę ok. 55 tys. zł, a spowodowane było m.in. utratą zdrowia, rozstaniem rodziców, brakiem pracy. Znaczną część zadłużenia stanowiły mandaty za brak biletu autobusowego lub kolejowego. Klient nie posiadał żadnego majątku, a upadłość została ogłoszona na posiedzeniu niejawnym.

Szczegóły