Upadłość konsumencka – jaką spełnia funkcję?

Upadłość konsumencka spełnia dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużeniową – dochodzi do umorzenia długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych na etapie postępowania upadłościowego lub w wyniku spełnienia planu spłaty. Tym samym prowadzi do całkowitego zwolnienia z obowiązku spłaty długu.
 • windykacyjną – prowadzone jest jedno postępowanie (zamiast kilku postępowań sądowych i egzekucyjnych) zmierzające do łącznego i równego zaspokojenia wierzycieli. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez syndyka, który sprzedaje w całości lub w części majątek konsumenta.

Upadłość przedsiębiorcy – jaką spełnia funkcję?

Upadłość przedsiębiorcy spełnia funkcję jedynie windykacyjną. Oznacza ona, iż głównym założeniem procedury upadłościowej jest spieniężenie w maksymalnym stopniu jego majątku i przekazanie otrzymanych środków wierzycielom.

Upadłość konsumencka – kto może złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Wniosku o upadłość konsumencką nie może złożyć:

 • spółka, wspólnik spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), fundacja, stowarzyszenie
 • małżeństwo łącznie (może każdy z małżonków z osobna)
 • osoba fizyczna prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Upadłość przedsiębiorcy – kto może złożyć wniosek?

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy powinien złożyć przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia powstania niewypłacalności, czyli będzie to:

 • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoba będąca wspólnikiem osobowej spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska, komplementariusz w spółce komandytowej)

Ponadto, członek zarządu spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), który ponosi odpowiedzialność za długi w trybie art. 299 kodeksu spółek handlowych w przypadku niezłożenia wniosku o upadłość spółki.

Jakie zobowiązania mogą być umorzone w ramach upadłości konsumenckiej?

Każde zobowiązanie pieniężne za wyjątkiem:

 • alimentów
 • odszkodowania na osobie lub takiego, które wynika z przestępstwa lub wykroczenia
 • grzywny i innych kar zasądzonych przez sąd karny
 • wierzytelności ukrytej przez dłużnika w związku z upadłością konsumencką

Jak ustalić właściwość sądu dla sprawy o upadłość?

Sprawy o upadłość prowadzi sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Terminologia:

Dłużnik – czyli osoba, która jest zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia na rzeczy innej osoby (wierzyciela).

Wierzyciel – czyli osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od drugiej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

Konsument – czyli osoba, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W kontekście upadłości konsumenckiej jest to osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca – w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Syndyk – czyli osoba, która zarządza majątkiem podmiotu, który znalazł się w stanie upadłości. Jego głównym celem jest spieniężenie masy upadłości.

Masa upadłości – w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe, z chwilą ogłoszenia upadłości majątek osoby upadłej staje się masą upadłości, która docelowo ma posłużyć zaspokojeniu wierzycieli.

Upadły – czyli osoba, w stosunku do której jest prowadzone postępowanie upadłościowe właściwe.

Postępowanie upadłościowe właściwe – postępowanie, które wszczyna sąd po uwzględnieniu wniosku i ogłoszeniu upadłości. Postępowanie jest poprzedzone postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – polega na zweryfikowaniu wniosku o upadłość, załączonych dokumentów oraz ewentualnym wysłuchaniu dłużnika przez sąd pod kątem konkretnych przesłanek. Zaczyna się od złożenia wniosku o upadłość i trwa do ogłoszenia postępowania upadłościowego właściwego lub oddalenia wniosku o upadłość.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje na temat dłużników posiadających zobowiązania kredytowe – bankowe, jak i poza bankowe.

KRD – Krajowy Rejestr Długów, który gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje oraz dane gospodarcze.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej, które gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje gospodarcze.

ERIF – rejestr, który przyjmuje, przechowuje i ujawnia informacje gospodarcze.