Niewypłacalny konsument (dłużnik) – jak może postąpić, aby uwolnić się od długów? Nowelizacja przepisów mająca miejsce 31 grudnia 2014 roku znacząco wpłynęła na sytuację ogromnej ilości Polaków, którzy zmagają się z długami. Pod kilkuletnimi rządami poprzedniej ustawy zostało ogłoszonych mniej upadłości konsumenckich, niż w ciągu trzech miesięcy obowiązywania obecnych przepisów. Zgodnie z danymi statystycznymi tendencja jest rosnąca i z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba osób, które uzyskały możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Termin “upadłość konsumencka” to powszechnie używane określenie postępowania upadłościowego przewidzianego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jego głównym założeniem jest oddłużenie dłużnika, który popadł w stan niewypłacalności nie ponosząc przy tym winy lub stan ten, nie jest następstwem jego rażącego niedbalstwa.

Postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką składa się z dwóch odrębnych postępowań:

 • w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej – sąd weryfikuje zasadność wniosku i spełnienie przesłanek przez dłużnika;
 • postępowanie upadłościowe właściwe, które docelowo zmierza do oddłużenia upadłego.

Kiedy dłużnik może złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest przywilejem dłużnika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatem nie ma żadnego wskazanego terminu do złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest:

 • wierzyciel;
 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić ?

Aby skutecznie ubiegać się o oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej należy spełnić następujące przesłanki:

 • dłużnik musi być niewypłacalny;
 • niewypłacalność dłużnika nie może być następstwem zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa.

Więcej informacji na temat przesłanek ogłoszenia upadłości znajdziecie Państwo w artykule “upadłość konsumencka – jakie warunki?”.

Czy majątek jest warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Nie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie musi mieć żadnego majątku, by móc ogłosić upadłość konsumencką.

Jakie są koszty złożenia wniosku o upadłość konsumencką ?

Koszty złożenia wniosku o upadłość konsumencką wynoszą:

 • 30 zł – opłata sądowa od wniosku;
 • 17 zł – opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli dłużnika reprezentuje adwokat lub radca prawny.

Jakie zobowiązania mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej ?

W trybie upadłości konsumenckiej może zostać umorzone każde zobowiązanie pieniężne z wyjątkiem:

 • alimentów;
 • kary grzywny bądź innej zasądzonej przez sąd karny;
 • odszkodowania na osobie;
 • zobowiązania, które nie zostanie ujawnione we wniosku o upadłość konsumencką.

Więcej na temat zobowiązań, które mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej

Gdzie należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?

Sądem właściwym dla spraw z zakresu upadłości konsumenckiej jest sąd rejonowy wydział gospodarczy (właściwość rzeczowa). Sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania, a jeżeli miejsce zamieszkania jest poza granicami RP, to sąd właściwy ze względu na położenie majątku dłużnika.

Sprawdź listę sądów upadłościowych.

Chcesz pozbyć się długów?

Upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem!