Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką?

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką ? Cz. I

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką? Oddalenie wniosku o upadłość jest przewidziane ustawą prawo upadłościowe i może mieć miejsce wtedy, gdy sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Do oddalenia może również dojść, kiedy dłużnik miał obowiązek złożenia wniosku o upadłość (jako przedsiębiorca), a tego nie zrobił lub wniosek o upadłość został sporządzony nierzetelnie. Od dwóch ostatnich zasad może nastąpić wyjątek, jeśli znajdą zastosowanie tzw. klauzule rozsądku.

Pętla kredytowa

Spirala zadłużenia i upadłość konsumencka

Spirala zadłużenia w kontekście upadłości konsumenckiej z reguły powinna prowadzić do oddalenia wniosku o upadłość. Zwiększenie swojego zadłużenia w skutek rażącego niedbalstwa, a za takie traktuje się zaciąganie kolejnych pożyczek w celu spłaty poprzednich, jest przesłanką uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości. Z pozoru, bo jak pokazuje praktyka sądowa od tej zasady występują pewne wyjątki.

Prawdziwy przypadek - upadłość konsumencka

Brak pracy? Problemy zdrowotne? Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka

Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka przez sąd. Tym razem w stosunku do 23-letniego klienta, którego stan zadłużenia opiewał na kwotę ok. 55 tys. zł, a spowodowane było m.in. utratą zdrowia, rozstaniem rodziców, brakiem pracy. Znaczną część zadłużenia stanowiły mandaty za brak biletu autobusowego lub kolejowego. Klient nie posiadał żadnego majątku, a upadłość została ogłoszona na posiedzeniu niejawnym.

Upadłość konsumencka dłużnika z 3 milionowym długiem

3 mln złotych długu? Historia klienta, który ogłosił upadłość konsumencką

Kilka dni temu udało nam się ogłosić upadłość konsumencką Klientce, która utraciła płynność finansową w związku z fałszywymi pomówieniami, wypadkiem oraz trudnościami w znalezieniu pracy przez osobę o tak wysokich kwalifikacjach. Jej zadłużenie sięgało blisko 3 mln złotych. Ma bardzo duże szanse na umorzenie całego zobowiązania bez ustalania planu spłaty.